Semalt hünärmeni tarapyndan üpjün edilen web döwmek üçin “Chrome Scraper” pluginleriniň sanawy

Web sahypalaryndan ýa-da web sahypalaryndan elektron tablisalaryna we vergul bilen bölünen bahalara (CSV) maglumat almak has aňsatlaşdyryldy. Web maglumatlary çykarmak, adatça web gyrmak diýlip atlandyrylýar, saýtlardan köp mukdarda maglumat çykarmak prosesi.

“Chrome Web Scraper” -i nädip ulanmaly

Programmirleme bilimiňiz ýok bolsa, web gözlemek programma üpjünçiligi siziň üçin döredildi. Recentlyaňy-ýakynda web gyrmagyň başga bir aňsat usuly girizildi. Google web dükanynda mugt gidýän Google Chrome brauzer giňeltmelerini ulanyp, indi web gyrkmalaryny ýerine ýetirip bilersiňiz. Ine, göz öňünde tutulmaly Chrome giňeltmeleriniň sanawy.

Ekran gyryjy

Ekrany gyryjy, köplenç ekrany döwmek üçin ulanylýan iň ajaýyp Chrome brauzer plaginlerinden biridir. Täze başlanlar üçin ekrany döwmek web sahypalaryndan we sahypalaryndan maglumat çykarmak we çykarmak usulydyr. Kodlaşdyrma tejribäňiz ýok bolsa, proses awtomatlaşdyrylanlygy sebäpli ekrany döwmegi göz öňünde tutuň.

“Screen Scraper Chrome” pluginini ulanyp, saýtlardan alnan maglumatlary JSON ýa-da CSV faýly hökmünde göçürip alyp bolýar. Bu plugin, XPath we Element Selectors görnüşini hem goldaýar. “Screen Scraper”, “Chrome” web dükanynda elýeterli elýeterli giňeltmäni ulanmak aňsat we mugt.

Web gyryjy

Web Scraper, Google Chrome giňeltmesi bolup, sahypa kartasyny ulanyp saýtlardan maglumatlary çykarýar. Bu giňeltmäni ulanyp web sahypalaryndan alnan maglumatlar CSV faýlynda ýa-da CouchDB-de saklanýar. Sahypa bilen, birnäçe sahypany ýa-da sahypany gyrmak üçin Web Scraper-den netijeli peýdalanyp bilersiňiz. Köplenç bu Chrome brauzeriniň giňeltmesi baglanyşyklar, tekst we tablisalar ýaly maglumatlary çykarmak üçin ulanylýar.

Imacro Web Scraper

iMacro, web synagy we maglumatlary çykarmak üçin ulanylýan Chrome brauzeriniň pluginidir. “iMacro” sapar wagtynda ahyrky ulanyjy hereketlerini ýazga almak arkaly işleýär. Bu Chrome brauzer giňeltmesi, geljekki salgylanma üçin ulanyljak web sahypalarynda meseleleri ýazga alýar. Häzirki taslamaňyz öndürijilik synagynda ýa-da web sahypasynyň regressiýa synagynda bolsa, bu surata düşürmek üçin plugin.

“Chrome Web Scraper” -i nädip ulanmaly

“IMacro” arkaly faýllary aňsatlyk bilen göçürip alyp bilersiňiz we parol girişleriňizi ýatda saklap bilersiňiz. IMacro giňeltmesi, Firefox, Internet Explorer we Chrome brauzeri üçin web dükanynda mugt elýeterlidir.

Maglumat magdançysy

Häzirki wagtda web sahypalarynda gowy resminamalaşdyrylan maglumatlary tapmak beýle aňsat däl. Gaplamak programma üpjünçiligi şu ýere girýär. Data Miner web sahypalaryndan peýdaly maglumatlary çykarmak üçin ulanylýan hrom brauzer giňeltmesi. Bu brauzer plaginini ulanyp, saýtlardan maglumat alyp, maglumatlary Google Sheets ýa-da Excel sahypalaryna eksport edip bilersiňiz.

Data Miner giňeltmesi, HTML tablisalaryny gyrmak we maglumatlary Microsoft Excel ýa-da CSV faýlyna eksport etmek üçin hem ulanylýar. “XPath” saýlaýjylaryny ulanmaga ökde bolsaňyz, bu siziň üçin brauzer plaginidir.

Soňky birnäçe ýylda AJAX we JavaScript ýaly tehnologiýalary ulanyp işlenip düzülen dinamiki web sahypalaryndan maglumat almak beýle aňsat däldi. Tehnologiýanyň üýtgemegi bilen, bu sahypalardan peýdaly maglumatlary ýok etmek diňe bir gezek basylýar. Hakyky maglumatlary çykarmak we CSV faýlyna we elektron tablisalaryna eksport etmek üçin ýokarda görkezilen Chrome brauzer giňeltmelerini ulanyň.

send email